• pián

釋義

 1. 動詞 降職。職位被降調。

  第1項釋義的用例:

  • 校長予人貶去做老師。
   Hāu-tiúnn hōo lâng pián-khì tsò lāu-su.
   (校長被人貶去當老師。)
 2. 動詞 批評。

  第2項釋義的用例:

  • 褒貶
   po-pián
   (褒貶)

  第2項釋義的反義:

分類

部首筆畫

貝部 - 部首外5畫 - 共12畫