• tshiūnn

釋義

 1. 名詞 大象。哺乳動物。體型龐大,草食性,有大耳長鼻,性溫和,常被當作搬運的畜力。

  第1項釋義的用例:

  • 象是陸地上上大隻的動物。
   Tshiūnn sī lio̍k-tē-siōng siōng tuā tsiah ê tōng-bu̍t.
   (象是陸地上最大的動物。)
 2. 名詞 象棋黑子的第三子。

又見音

分類

部首筆畫

豕部 - 部首外5畫 - 共12畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 tshiǔnn
tshiūnn
三峽偏泉腔 tshiūnn
臺北偏泉腔 tshiūnn
宜蘭偏漳腔 tshiūnn
臺南混合腔 tshiōnn
高雄混合腔 tshiūnn
金門偏泉腔 tshiūnn
馬公偏泉腔 tshiūnn
新竹偏泉腔 tshiūnn
臺中偏漳腔 tshiūnn