• tio̍h

釋義

 1. 動詞 對。

  第1項釋義的用例:

  • 按呢著
   án-ne tio̍h
   (這樣對)
  • 著啦
   tio̍h--lah
   (對啦)

  第1項釋義的反義:

 2. 動詞 輪到。

  第2項釋義的用例:

  • 著你
   tio̍h lí
   (輪到你)
 3. 動詞 得到。

  第3項釋義的用例:

  • 著病
   tio̍h-pēnn
   (得病)
  • 著獎
   tio̍h-tsióng
   (中獎)

  第3項釋義的近義:

 4. 動詞 得、要、必須。

  第4項釋義的用例:

  • 你著知道理。
   Lí tio̍h tsai tō-lí.
   (你要懂道理。)
  • 著來呢!
   Tio̍h lâi--neh!
   (要來喔!)

  第4項釋義的近義:

 5. 助詞 動詞補語,表示動作之結果。

  第5項釋義的用例:

  • 想著你
   siūnn-tio̍h lí
   (想到你)
  • 拍有著
   phah ū tio̍h
   (打到了)
 6. 助詞 動詞補語,後接形容該動作的狀態描述。

  第6項釋義的用例:

  • 想著真怨嘆。
   Siūnn tio̍h tsin uàn-thàn.
   (想起來就覺得怨恨悲嘆。)
 7. 助詞 正符合、擊中目標。

  第7項釋義的用例:

  • 掔著目標
   khian-tio̍h bo̍k-phiau
   (投中目標)
 8. 助詞 語助詞,表示意外。

  第8項釋義的用例:

  • 今仔日哪會遮寒著!
   Kin-á-ji̍t ná ē tsiah kuânn--tio̍h!
   (今天怎會這麼冷!)
  • 人哪會遮濟著!
   Lâng ná ē tsiah tsē--tio̍h!
   (怎會這麼多人!)

又見音

分類

部首筆畫

艸部 - 部首外8畫 - 共12畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 tio̍h
三峽偏泉腔 tio̍h
臺北偏泉腔 tio̍h
宜蘭偏漳腔 tio̍h
臺南混合腔 tio̍rh
高雄混合腔 tio̍rh
金門偏泉腔 tio̍h
馬公偏泉腔 tio̍h
新竹偏泉腔 tio̍h
臺中偏漳腔 tio̍h