• tán

釋義

 1. 動詞 候、待。

  第1項釋義的用例:

  • 等物僫到,等人快老。
   Tán mi̍h oh kàu, tán lâng khuài lāu.
   (等東西很難等到,等人容易變老。)
  • 佇火車頭等火車。
   Tī hué-tshia-thâu tán hué-tshia.
   (在火車站等火車。)

  第1項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

竹部 - 部首外6畫 - 共12畫