• kho̍k

釋義

 1. 動詞 敲。

  第1項釋義的用例:

  • 對伊的頭殼硞落去。
   Tuì i ê thâu-khak kho̍k--lo̍h-khì.
   (對著他的頭敲下去。)
 2. 動詞 碰撞。

  第2項釋義的用例:

  • 跤硞一癗。
   Kha kho̍k tsi̍t luî.
   (腳撞了一個包。)

又見音

分類

部首筆畫

石部 - 部首外7畫 - 共12畫