• khuán

釋義

 1. 名詞 錢財。

  第1項釋義的用例:

  • 公款
   kong-khuán
   (公款)
 2. 名詞 法令、條目。

  第2項釋義的用例:

  • 條款
   tiâu-khuán
   (條款)
 3. 名詞 種類。

  第3項釋義的用例:

  • 囡仔的𨑨迌物百百款。
   Gín-á ê tshit-thô-mi̍h pah-pah-khuán.
   (小朋友的玩具有很多很多種。)
 4. 動詞 整理。

  第4項釋義的用例:

  • 款厝內毋是干焦查某人才會當做的工課。
   Khuán tshù-lāi m̄ sī kan-na tsa-bóo-lâng tsiah ē-tàng tsò ê khang-khuè.
   (整理家裡不是只有女人才能做的事。)

  第4項釋義的近義:

 5. 名詞 ……的樣子。

  第5項釋義的用例:

  • 敢若會落雨的款。
   Kánn-ná ē lo̍h-hōo ê khuán.
   (好像會下雨的樣子。)
  • 囡仔款
   gín-á-khuán
   (像個小孩子的樣子)

又見音

分類

部首筆畫

欠部 - 部首外8畫 - 共12畫