• tháu

釋義

 1. 動詞 打開、解開。

  第1項釋義的用例:

  • 敨索仔
   tháu soh-á
   (解開繩子)
  • 敨氣
   tháu khì
   (使空氣流通)
  • 敨氣
   tháu-khuì
   (發洩悶氣)

  第1項釋義的反義:

 2. 動詞 通暢。

  第2項釋義的用例:

  • 涵空無敨。
   Âm-khang bô tháu.
   (涵洞不通。)
 3. 動詞 聲名遠播。

  第3項釋義的用例:

  • 伊的名聲真敨。
   I ê miâ-siann tsin tháu.
   (他聲名遠播。)
 4. 動詞 走運。

  第4項釋義的用例:

  • 雞屎運咧敨。
   Ke-sái-ūn teh tháu.
   (走狗屎運。)

部首筆畫

攴部 - 部首外8畫 - 共12畫

異用字