• kánn

釋義

 1. 形容詞 有膽識,毫不畏懼的。

  第1項釋義的用例:

  • 你誠敢呢!這款代誌你竟然做會出來!
   Lí tsiânn kánn--neh! Tsit khuán tāi-tsì lí kìng-jiân tsò ē tshut--lâi!
   (你膽子挺大的!這種事情你竟然做得出來!)

  第1項釋義的反義:

又見音

部首筆畫

攴部 - 部首外8畫 - 共12畫