• piànn

釋義

 1. 動詞 打掃、清理。

  第1項釋義的用例:

  • 摒房間
   piànn pâng-king
   (打掃房間)
 2. 動詞 傾倒。

  第2項釋義的用例:

  • 共水桶仔的水摒掉。
   Kā tsuí-tháng-á ê tsuí piànn-tiāu.
   (把水桶的水倒掉。)
  • 摒糞埽
   piànn pùn-sò
   (倒垃圾)
 3. 動詞 將貨品或有價值的東西傾銷掉。

  第3項釋義的用例:

  • 超級市場咧摒俗貨。
   Tshiau-kip tshī-tiûnn teh piànn-sio̍k-huè.
   (超級市場在低價促銷。)
  • 這个不孝囝共祖厝摒去還數。
   Tsit ê put-hàu kiánn kā tsóo-tshù piànn-khì hîng siàu.
   (這個不孝子把祖產廉價賣掉去還債。)

部首筆畫

手部 - 部首外9畫 - 共12畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:倒
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔
piànn
三峽偏泉腔
piànn
臺北偏泉腔
piànn
宜蘭偏漳腔
piànn
臺南混合腔
piànn
高雄混合腔 tòr
piànn
金門偏泉腔 piànn
馬公偏泉腔 piànn
新竹偏泉腔
piànn
臺中偏漳腔
piànn