• tshuē
 • tshē

釋義

 1. 動詞 尋找。

  第1項釋義的用例:

  • 一人囥,眾人揣。
   Tsi̍t lâng khǹg, tsìng-lâng tshuē.
   (一個人放東西,要很多人才找得到。比喻找東西很困難。)
  • 物件愛收予好,欲用的時才袂揣無。
   Mi̍h-kiānn ài siu hōo hó, beh īng ê sî tsiah bē tshuē-bô.
   (東西要收好,要用時才不會找不到。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外9畫 - 共12畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 tshěr
三峽偏泉腔 tshēr
臺北偏泉腔 tshē
宜蘭偏漳腔 tshuē
臺南混合腔 tshuē
高雄混合腔 tshuē
金門偏泉腔 tshěr
馬公偏泉腔 tshē
新竹偏泉腔 tshēr
tshē
臺中偏漳腔 tshuē