• iap

釋義

 1. 動詞 藏、遮掩。

  第1項釋義的用例:

  • 你定定偷揜錢予伊,莫當做我毋知。
   Lí tiānn-tiānn thau-iap tsînn hōo--i, mài tòng-tsò guá m̄ tsai.
   (你常常偷塞錢給他,別以為我不知道。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外9畫 - 共12畫