• tshah

釋義

 1. 動詞 把物體扎入或固定在某處。

  第1項釋義的用例:

  • 插旗仔
   tshah kî-á
   (插旗子)
 2. 動詞 從腋下扶起。

  第2項釋義的用例:

  • 伊哪會蝹落去?緊共伊插起來。
   I ná ē un--lo̍h-khì? Kín kā i tshah--khí-lâi.
   (他怎麼蹲坐下去了?趕快把他扶起來。)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 打賭。

  第3項釋義的用例:

  • 插一罐涼的。
   Tshah tsi̍t kuàn liâng--ê.
   (用一瓶冷飲當賭注來打賭。)

  第3項釋義的近義:

 4. 副詞 人群聚集。

  第4項釋義的用例:

  • 戲院門口人插插插。
   Hì-īnn mn̂g-kháu lâng tshah-tshah-tshah.
   (戲院門口擠滿了人。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外9畫 - 共12畫