• biô

釋義

 1. 動詞 照範本摹寫。

  第1項釋義的用例:

  • 這張圖真媠,我欲描一張起來。
   Tsit tiunn tôo tsin suí, guá beh biô tsi̍t tiunn khí--lâi.
   (這張圖很漂亮,我要描一張起來。)
  • 描字
   biô jī
   (以半透明的紙張覆蓋在範本上,依樣畫葫蘆,照寫照畫)

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外9畫 - 共12畫