• tshuah

釋義

 1. 動詞 用瞬間的力量拉扯。

  第1項釋義的用例:

  • 毋通掣頭毛。
   M̄-thang tshuah thâu-mn̂g.
   (不要扯頭髮)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 害怕。

  第2項釋義的用例:

  • 伊看著蛇會掣。
   I khuànn-tio̍h tsuâ ē tshuah.
   (他看到蛇會害怕。)
 3. 動詞 發抖。

  第3項釋義的用例:

  • 寒甲咇咇掣。
   Kuânn kah phi̍h-phi̍h-tshuah.
   (冷得猛發抖。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共12畫