• tsiū

釋義

 1. 動詞 依順、依從。

  第1項釋義的用例:

  • 一切攏就你的意思,按呢好無?
   It-tshè lóng tsiū lí ê ì-sù, án-ne hó--bô?
   (一切都順從你的意思,這樣好嗎?)
 2. 介詞 就、以、對於。

  第2項釋義的用例:

  • 就我來講,我並無贊成伊的做法。
   Tsiū guá lâi kóng, guá pīng bô tsàn-sîng i ê tsò-huat.
   (就我而言,我並不贊同他的作法。)

近義

又見音

分類

部首筆畫

尢部 - 部首外9畫 - 共12畫