• siâm

釋義

 1. 動詞 兩手合抱。

  第1項釋義的用例:

  • 兩个人相尋。
   Nn̄g ê lâng sio-siâm.
   (兩個人抱在一起。)
 2. 量詞 計算長度的單位。雙手合抱構成的圓周稱為「尋」,雙臂平伸兩手之間的距離也為「尋」。

  第2項釋義的用例:

  • 這欉樹仔有三尋大。
   Tsit tsâng tshiū-á ū sann siâm tuā.
   (這棵樹有三個人合抱那麼大。)
  • 一尋長的索仔
   tsi̍t siâm tn̂g ê soh-á
   (兩臂平伸這麼長的繩子)

又見音

部首筆畫

寸部 - 部首外9畫 - 共12畫