• khe̍nnh

釋義

 1. 擬聲詞 咳嗽、雷聲等的擬聲詞。

  第1項釋義的用例:

  • 喀喀嗽
   khe̍nnh-khe̍nnh-sàu
   (咳嗽)
 2. 動詞 引申為咳嗽。

  第2項釋義的用例:

  • 伊喀規半晡攏喀無痰。
   I khe̍nnh kui-puànn-poo lóng khe̍nnh bô thâm.
   (他咳了老半天都咳不出痰。)

  第2項釋義的近義:

分類

部首筆畫

口部 - 部首外9畫 - 共12畫