• kuah

釋義

 1. 動詞 用刀子等工具將東西切開或切斷。

  第1項釋義的用例:

  • 割稻仔
   kuah-tiū-á
   (收割水稻)
  • 割開
   kuah--khui
   (割開)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 引申為分配或劃分東西。

  第2項釋義的用例:

  • 割貨
   kuah-huè
   (批貨)
  • 土地分割
   thóo-tē hun-kuah
   (土地分割)

又見音

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外10畫 - 共12畫