• tsí

釋義

 1. 動詞 停住、不動、止息。

  第1項釋義的用例:

  • 血流袂止
   hueh lâu bē tsí
   (血流不止)
  • 止疼
   tsí-thiànn
   (止痛)
 2. 副詞 到……為界。

  第2項釋義的用例:

  • 到遮為止
   kàu tsia uî-tsí
   (到此為止)
 3. 副詞 僅只。

  第3項釋義的用例:

  • 伊做這途,不止仔好空。
   I tsò tsit tôo, put-tsí-á hó-khang.
   (他做這一行,好處多多。)

分類

部首筆畫

止部 - 部首外0畫 - 共4畫