• to

釋義

 1. 副詞 更、也、甚,表示比較。

  第1項釋義的用例:

  • 我都毋去矣,伊閣較無可能去。
   Guá to m̄ khì--ah, i koh-khah bô khó-lîng khì.
   (我都不去了,他更不可能去。)
 2. 副詞 已經。

  第2項釋義的用例:

  • 你都欲走矣,莫管遮濟。
   Lí to beh tsáu--ah, mài kuán tsiah tsē.
   (你都要走了,別管這麼多。)
 3. 副詞 皆、完全、通通。

  第3項釋義的用例:

  • 我較按怎解說伊都毋信。
   Guá khah án-tsuánn kái-sueh i to m̄ sìn.
   (我再怎麼解釋他都不相信。)
 4. 副詞 是。表示有條件的肯定。

  第4項釋義的用例:

  • 想都有咧想啦,欲做猶是真懶。
   Siūnn to ū teh siūnn--lah, beh tsò iáu-sī tsin lán.
   (想是在想,真要做起來還是覺得懶洋洋的。)
 5. 副詞 就……、又……,表示強調的語氣。

  第5項釋義的用例:

  • 我都無咧戇閣,哪有可能遐簡單就予伊騙去。
   Guá to bô teh gōng koh, ná ū khó-lîng hiah kán-tan tō hōo i phiàn--khì.
   (我又不笨,怎麼可能這麼簡單就被他給騙了。)

又見音

分類

部首筆畫

邑部 - 部首外8畫 - 共11畫