• phō

釋義

 1. 量詞 計算套書的單位。

  第1項釋義的用例:

  • 一部冊
   tsi̍t phō tsheh
   (一套書)
 2. 量詞 計算叢生的竹子、頭髮的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 伊彼部頭鬃烏㽎㽎。
   I hit phō thâu-tsang oo-sìm-sìm.
   (他那一頭烏黑亮麗的頭髮。)
  • 一部竹仔
   tsi̍t phō tik-á
   (一叢竹子)
 3. 名詞 叢生的竹子。

  第3項釋義的用例:

  • 竹部
   tik-phō
   (竹叢)

又見音

分類

部首筆畫

邑部 - 部首外8畫 - 共11畫