• liân

釋義

 1. 動詞 連結。

  第1項釋義的用例:

  • 母仔囝連心。
   Bú-á-kiánn liân sim.
   (母子連心。)
  • 褲帶結相連。
   Khòo-tuà kat sio-liân.
   (褲帶綁在一起。比喻形影相隨。)
 2. 副詞 持續不斷。

  第2項釋義的用例:

  • 連連失敗
   liân-liân sit-pāi
   (一再失敗)
 3. 動詞 及於,達於。

  第3項釋義的用例:

  • 惜花連盆
   sioh hue liân phûn
   (愛屋及烏)
 4. 介詞 連同。合算在一起。

  第4項釋義的用例:

  • 連彼罐涼水總共是一百箍。
   Liân hit kuàn liâng-tsuí tsóng-kiōng sī tsi̍t-pah khoo.
   (連同那瓶冷飲總共是一百元。)
 5. 連詞 與「嘛」、「都」合用,表示甚至的意思。

  第5項釋義的用例:

  • 這个問題連老師傅都袂曉。
   Tsit ê būn-tê liân lāu sai-hū to bē-hiáu.
   (這個問題連老師傅都不會。)
  • 連遮大條的新聞都毋知。
   Liân tsiah tuā tiâu ê sin-bûn to m̄ tsai.
   (連這麼大的新聞都不知道。)
 6. 名詞 姓氏。

又見音

分類

部首筆畫

辵部 - 部首外7畫 - 共11畫