• tsió

釋義

 1. 形容詞 多的相反。大多用於可計數之實體性物質。

  第1項釋義的用例:

  • 時機䆀䆀,錢愈趁愈少。
   Sî-ki bái-bái, tsînn jú thàn jú tsió.
   (局勢不好,錢愈賺愈少。)

又見音

分類

部首筆畫

小部 - 部首外1畫 - 共4畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:少
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 tsió
三峽偏泉腔 tsió
臺北偏泉腔 tsió
宜蘭偏漳腔 tsió
臺南混合腔 tsiór
高雄混合腔 tsiór
金門偏泉腔 tsió
馬公偏泉腔 tsió
新竹偏泉腔 tsió
臺中偏漳腔 tsió