• mài

釋義

 1. 動詞 不要。表示禁止或勸阻之意。

  第1項釋義的用例:

  • 你莫烏白呸喙瀾!
   Lí mài oo-pe̍h phuì tshuì-nuā!
   (你不要亂吐口水!)

又見音

部首筆畫

艸部 - 部首外7畫 - 共11畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:不要
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 mài
三峽偏泉腔 莫去 mài-khìr
無愛 bô ài
臺北偏泉腔 mài
宜蘭偏漳腔 毋通 m̄-thang
mài
無愛 bô ài
臺南混合腔 mài
無愛 bôr ài
高雄混合腔 mài
無愛 bôr ài
金門偏泉腔 無愛 bô ài
馬公偏泉腔 無愛 bô ài
新竹偏泉腔 無愛 bô ài
臺中偏漳腔 無愛 bô ài

異用字