• huán

釋義

 1. 動詞 改變、變化。

  第1項釋義的用例:

  • 反色
   huán-sik
   (變顏色)
  • 反種
   huán-tsíng
   (變種)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 回過頭來。

  第2項釋義的用例:

  • 反倒轉來
   huán-tò-tńg--lâi
   (反而)
 3. 名詞 亂。

  第3項釋義的用例:

  • 造反
   tsō-huán
   (造反)
  • 走反
   tsáu-huán
   (逃避戰亂)
 4. 動詞 背離、背叛。

  第4項釋義的用例:

  • 反對
   huán-tuì
   (反對)
  • 反背
   huán-puē
   (背叛)

又見音

分類

部首筆畫

又部 - 部首外2畫 - 共4畫