• tsah

釋義

 1. 動詞 攜帶。

  第1項釋義的用例:

  • 身軀無紮錢。
   Sin-khu bô tsah tsînn.
   (身上沒帶錢。)
  • 欲落雨矣,出門愛紮雨傘。
   Beh lo̍h-hōo--ah, tshut-mn̂g ài tsah hōo-suànn.
   (快下雨了,出門要帶雨傘。)
  • 紮便當
   tsah piān-tong
   (帶便當)

  第1項釋義的近義:

又見音

部首筆畫

糸部 - 部首外5畫 - 共11畫