• sóng

釋義

 1. 形容詞 心中感到痛快舒暢。

  第1項釋義的用例:

  • 爽啦!我著頭獎矣!
   Sóng--lah! Guá tio̍h thâu-tsióng--ah!
   (爽啦!我中頭獎了!)

  第1項釋義的近義:

  第1項釋義的反義:

又見音

部首筆畫

爻部 - 部首外7畫 - 共11畫