• tháng

釋義

 1. 名詞 圓柱形的盛物器具。

  第1項釋義的用例:

  • 水桶
   tsuí-tháng
   (水桶)
  • 飯桶
   pn̄g-tháng
   (盛飯的木桶,也用來罵人愚笨)
  • 鐵桶
   thih-tháng
   (鐵桶)

  第1項釋義的近義:

 2. 量詞 計算桶裝物的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 一桶水
   tsi̍t tháng tsuí
   (一桶水)

分類

部首筆畫

木部 - 部首外7畫 - 共11畫