• tshua̍h

釋義

 1. 形容詞 不正的、歪斜的。

  第1項釋義的用例:

  • 這條線斜斜。
   Tsit tiâu suànn tshua̍h-tshua̍h.
   (這條線斜斜的。)
  • 伊斜目咧看你。
   I tshua̍h-ba̍k teh khuànn--lí.
   (他斜眼在看你。)
 2. 動詞 歪斜。

  第2項釋義的用例:

  • 這條路斜對東爿去。
   Tsit tiâu lōo tshua̍h tuì tang-pîng--khì.
   (這條路斜向東邊。)
  • 斜過來
   tshua̍h--kuè-lâi
   (斜過來)
 3. 形容詞 不平行、不垂直的線條,尤其是指對角線。

  第3項釋義的用例:

  • 斜角線
   tshua̍h-kak-suànn
   (對角線)

近義

又見音

部首筆畫

斗部 - 部首外7畫 - 共11畫