• pāi

釋義

 1. 動詞 毀壞、損壞。

  第1項釋義的用例:

  • 這粒山頭的地理已經敗去矣。
   Tsit lia̍p suann-thâu ê tē-lí í-king pāi--khì--ah.
   (這座山的地理已經毀壞了。)
  • 敗名聲
   pāi miâ-siann
   (破壞名聲)
 2. 動詞 將家產揮霍殆盡。

  第2項釋義的用例:

  • 彼个了尾仔囝共祖公仔產攏敗了了矣。
   Hit ê liáu-bué-á-kiánn kā tsóo-kong-á-sán lóng pāi-liáu-liáu--ah.
   (那個敗家子將祖產全都揮霍光了。)
 3. 動詞 事情不成功、失利、輸了。

  第3項釋義的用例:

  • 失敗
   sit-pāi
   (失敗)
  • 敗選
   pāi-suán
   (敗選)
  • 敗訴
   pāi-sòo
   (敗訴)

部首筆畫

攴部 - 部首外7畫 - 共11畫