• khàng

釋義

 1. 動詞 用指甲摳、挖。

  第1項釋義的用例:

  • 疕仔莫去控。
   Phí-á mài khì khàng.
   (傷疤不要去摳。)
 2. 動詞 攀、爬。

  第2項釋義的用例:

  • 控山壁
   khàng suann-piah
   (攀爬山壁)
 3. 動詞 比喻想盡辦法、極力爭取他人的錢財或事物。

  第3項釋義的用例:

  • 四界去共人控錢。
   Sì-kè khì kā lâng khàng tsînn.
   (到處去謀取別人的錢財。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫