• sàu

釋義

 1. 動詞 用掃帚清除灰塵、垃圾。

  第1項釋義的用例:

  • 掃塗跤
   sàu thôo-kha
   (掃地)
 2. 動詞 用言語攻擊別人、駁斥別人。

  第2項釋義的用例:

  • 伊會講話共人掃。
   I ē kóng-uē kā lâng sàu.
   (他會講話駁斥別人。)
 3. 動詞 比喻吃光或買光。

  第3項釋義的用例:

  • 桌頂的飯菜總掃。
   Toh-tíng ê pn̄g-tshài tsóng sàu.
   (桌上的食物吃光光。)
  • 規間店的泡麵掃了了。
   Kui king tiàm ê phàu-mī sàu-liáu-liáu.
   (整家店的泡麵買光光。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫