• liàm

釋義

 1. 動詞 捏、擰。

  第1項釋義的用例:

  • 出力對大腿共伊捻落去。
   Tshut-la̍t tuì tuā-thuí kā i liàm--lo̍h-khì.
   (對著大腿用力捏下去。)
  • 捻喙䫌
   liàm tshuì-phué
   (捏臉頰)
 2. 動詞 用手指頭將東西捏取一小塊下來。

  第2項釋義的用例:

  • 我想欲捻一塊粿來食看覓。
   Guá siūnn-beh liàm tsi̍t tè kué lâi tsia̍h khuànn-māi.
   (我想要捏取一塊糕來吃看看。)
 3. 動詞 摘取、折取。常用來指摘取植物的莖、花朵等。

  第3項釋義的用例:

  • 捻菜
   liàm tshài
   (摘菜)
  • 捻花
   liàm hue
   (摘花)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫