• phóng

釋義

 1. 動詞 雙手由下而上托著物品。

  第1項釋義的用例:

  • 捧屎抹面
   phóng-sái buah-bīn
   (捧著屎往臉上抹。比喻自取其辱。)

  第1項釋義的近義:

 2. 量詞 計算雙手捧承物品的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 一捧瓜子
   tsi̍t phóng kue-tsí
   (一捧瓜子)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫