• tài

釋義

 1. 動詞 攜、拿。

  第1項釋義的用例:

  • 生不帶來,死不帶去。
   Sing put tài lâi, sú put tài khì.
   (指名利為身外之物。)
 2. 動詞 附著、附有。

  第2項釋義的用例:

  • 帶病
   tài-pēnn
   (患病)
  • 面帶憂
   bīn tài iu
   (面帶愁容)
 3. 名詞 地區。

  第3項釋義的用例:

  • 寒帶
   hân-tài
   (寒帶)
  • 溫帶
   un-tài
   (溫帶)

又見音

部首筆畫

巾部 - 部首外8畫 - 共11畫