• --lah

釋義

 1. 助詞 語尾助詞,用以表示完成,常與「矣」(--ah)連用,以加強語氣。

  第1項釋義的用例:

  • 伊已經來矣啦。
   I í-king lâi--ah--lah.
   (他已經來了啦。)
  • 好矣啦
   hó--ah--lah
   (好了啦)
 2. 助詞 語尾助詞,帶有不悅、敷衍、不樂意的意味。

  第2項釋義的用例:

  • 好啦!莫吵啦!
   Hó--lah! Mài tshá--lah!
   (好啦!別吵啦!)
  • 才閣講啦
   tsiah-koh kóng--lah
   (再說吧)
  • 無愛啦
   bô ài--lah
   (不要啦)
 3. 助詞 用於否定句,表示拒絕或不同意。

  第3項釋義的用例:

  • 我無欲去啦!
   Guá bô beh khì--lah!
   (我不去啦!)
  • 毋著啦!
   M̄-tio̍h--lah!
   (不對啦!)
 4. 助詞 和「莫」合用,表示阻止。

  第4項釋義的用例:

  • 莫閣啉矣啦!
   Mài koh lim--ah--lah!
   (別再喝了啦!)
  • 莫走來走去啦!
   Mài tsáu lâi tsáu khì--lah!
   (別跑來跑去!)

分類

部首筆畫

口部 - 部首外8畫 - 共11畫