• --ah

釋義

 1. 嘆詞 放在句首,表示驚奇、醒悟等情緒。

  第1項釋義的用例:

  • 啊!原來是按呢!
   Ah! Guân-lâi sī án-ne!
   (啊!原來是這樣!)
 2. 助詞 句末語助詞,表示語氣完結或提示主題。

  第2項釋義的用例:

  • 你欲去無?好啊!
   Lí beh khì--bô? Hó--ah!
   (你要去嗎?好啊!)
 3. 助詞 句首助詞,用於表示提起主題或轉折語氣,也讀為--iah。

  第3項釋義的用例:

  • 啊都伊毋來,阮才會欠一个人。
   Ah to i m̄ lâi, guán tsiah ē khiàm tsi̍t ê lâng.
   (都是因為他不來,我們才會缺一個人。)

部首筆畫

口部 - 部首外8畫 - 共11畫