• tìng

釋義

 1. 動詞 將釘子或其他針狀物以工具敲打入某物中。

  第1項釋義的用例:

  • 共這支鉤仔釘佇這面壁。
   Kā tsit ki kau-á tìng tī tsit bīn piah.
   (把這支鉤子釘在這面牆上。)
  • 釘釘仔
   tìng ting-á
   (釘釘子)

又見音

分類

部首筆畫

金部 - 部首外2畫 - 共10畫