• tsâi

釋義

 1. 名詞 有價值的錢幣、貨物、房舍、田產的總稱。

  第1項釋義的用例:

  • 錢財
   tsînn-tsâi
   (財物)
  • 財子壽,難得求。
   Tsâi-tsú-siū, lân-tit kiû.
   (人生最難得的是錢財、子女、長壽。)
 2. 形容詞 與金錢有關的。

  第2項釋義的用例:

  • 財務
   tsâi-bū
   (財務)
  • 財政
   tsâi-tsìng
   (財政)
  • 財團
   tsâi-thuân
   (財團)

分類

部首筆畫

貝部 - 部首外3畫 - 共10畫