• hng

釋義

 1. 形容詞 荒蕪。

  第1項釋義的用例:

  • 規片田放咧荒。
   Kui phiàn tshân pàng leh hng.
   (整片田地讓它荒蕪。)
  • 田園拋荒,野草實捅捅。
   Tshân-hn̂g pha-hng, iá-tsháu tsa̍t-thóng-thóng.
   (田園荒蕪,野草長得到處都是。)

又見音

分類

部首筆畫

艸部 - 部首外6畫 - 共10畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 hng
三峽偏泉腔 hng
臺北偏泉腔 hng
宜蘭偏漳腔 huinn
臺南混合腔 hng
高雄混合腔 hng
金門偏泉腔 hng
馬公偏泉腔 hng
新竹偏泉腔 hng
臺中偏漳腔 hng