• tsínn

釋義

 1. 形容詞 幼、嫩、未成熟的。

  第1項釋義的用例:

  • 茈薑
   tsínn-kiunn
   (嫩薑)
 2. 形容詞 年輕的。

  第2項釋義的用例:

  • 伊的年歲有較茈。
   I ê nî-huè ū khah tsínn.
   (他的年紀輕了一些。)
 3. 形容詞 稚嫩。經驗少的、資歷淺的。

  第3項釋義的用例:

  • 伊猶閣傷茈,所以袂當做主管。
   I iáu-koh siunn tsínn, sóo-í bē-tàng tsò tsú-kuán.
   (他還太稚嫩,所以不能做主管。)

近義

反義

分類

部首筆畫

艸部 - 部首外6畫 - 共10畫

異用字