• khih

釋義

 1. 動詞 指容器從邊緣處破裂。

  第1項釋義的用例:

  • 彼个水缸缺一大缺。
   Hit ê tsuí-kng khih tsi̍t tuā khih.
   (那個水缸破了一個大洞。)
 2. 量詞 計算容器邊緣破裂缺口的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 破兩缺
   phuà nn̄g khih
   (破了兩個缺口)

又見音

部首筆畫

缶部 - 部首外4畫 - 共10畫