• sûn

釋義

 1. 形容詞 不含雜質的。

  第1項釋義的用例:

  • 純金
   sûn-kim
   (純金)
 2. 形容詞 溫和。

  第2項釋義的用例:

  • 這味藥仔的藥性較純。
   Tsit bī io̍h-á ê io̍h-sìng khah sûn.
   (這味藥的藥性比較溫和。)
 3. 形容詞 質樸無偽的。

  第3項釋義的用例:

  • 純然
   sûn-jiân
   (純然)
  • 單純
   tan-sûn
   (單純)

分類

部首筆畫

糸部 - 部首外4畫 - 共10畫