• thiànn

釋義

 1. 形容詞 疼痛。身體或心靈受到傷害而產生的難過感覺。

  第1項釋義的用例:

  • 空喙閣流血矣,足疼的。
   Khang-tshuì koh lâu-hueh--ah, tsiok thiànn--ê.
   (傷口又流血了,好痛喔。)
  • 心疼
   sim thiànn
   (心痛)
 2. 動詞 疼愛。

  第2項釋義的用例:

  • 我細漢佮阿媽蹛,伊足疼我的。
   Guá sè-hàn kah a-má tuà, i tsiok thiànn--guá--ê.
   (我小時候跟祖母一起住,他非常疼愛我。)

  第2項釋義的近義:

分類

部首筆畫

疒部 - 部首外5畫 - 共10畫

異用字