• khong

釋義

 1. 動詞 圈。用某物把主體標的物圈起來。

  第1項釋義的用例:

  • 字典內底重要的字共伊框起來。
   Jī-tián lāi-té tiōng-iàu ê jī kā i khong--khí-lâi.
   (把字典中重要的字圈起來。)
 2. 動詞 在周圍加邊框。

  第2項釋義的用例:

  • 框邊
   khong-pinn
   (邊框)
 3. 動詞 (用刀尖)挖除。

  第3項釋義的用例:

  • 果子靠傷的所在用刀尾框掉。
   Kué-tsí khò-siong ê sóo-tsāi iōng to-bué khong-tiāu.
   (水果碰傷到的地方用刀尖挖除。)

又見音

部首筆畫

木部 - 部首外6畫 - 共10畫