• huánn

釋義

 1. 動詞 指時間不知不覺地就這麼過去。

  第1項釋義的用例:

  • 真緊!三年晃一下就過矣!
   Tsin kín! Sann nî huánn--tsi̍t-ē tō kuè--ah!
   (真快!晃一下就三年過去了!)

部首筆畫

日部 - 部首外6畫 - 共10畫