• liāu

釋義

 1. 名詞 原料、材料。

  第1項釋義的用例:

  • 攢料
   tshuân liāu
   (準備材料)
 2. 名詞 人才。

  第2項釋義的用例:

  • 你毋是彼種料。
   Lí m̄ sī hit tsióng liāu.
   (你不是那方面的人才。)
 3. 動詞 推量、推測。

  第3項釋義的用例:

  • 果然不出我所料。
   Kó-jiân put tshut guá sóo liāu.
   (果然不出我所料。)
  • 料想袂到
   liāu-sióng-bē-kàu
   (料想不到)

部首筆畫

斗部 - 部首外6畫 - 共10畫