• tsūn

釋義

 1. 動詞 擰、扭轉。

  第1項釋義的用例:

  • 捘面巾
   tsūn bīn-kin
   (擰毛巾)
 2. 動詞 上發條、扭轉發條。

  第2項釋義的用例:

  • 捘時鐘
   tsūn sî-tsing
   (替時鐘上發條)
 3. 動詞 旋轉。

  第3項釋義的用例:

  • 共窒仔捘開。
   Kā that-á tsūn--khui.
   (把瓶蓋轉開。)

部首筆畫

手部 - 部首外7畫 - 共10畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:扭
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 tsǔn
tsuǎn
三峽偏泉腔 tsūn
臺北偏泉腔 tsūn
宜蘭偏漳腔 tsūn
tsuān
臺南混合腔 tsūn
tsuān
高雄混合腔 tsūn
tsuān
金門偏泉腔 tsūn
馬公偏泉腔 tsūn
tsuān
新竹偏泉腔 tsūn
臺中偏漳腔 tsūn