• sak

釋義

 1. 動詞 推。

  第1項釋義的用例:

  • 順風捒倒牆。
   Sūn-hong sak-tó tshiûnn.
   (順著風勢將牆推倒。比喻順著局勢推翻政權或在位的人。)
  • 捒車
   sak tshia
   (推車子)

  第1項釋義的近義:

  第1項釋義的反義:

 2. 動詞 推卸、推拖給別人。

  第2項釋義的用例:

  • 這件代誌你莫捒予我。
   Tsit kiānn tāi-tsì lí mài sak hōo--guá.
   (這件事情你不要推拖給我。)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 棄。

  第3項釋義的用例:

  • 挕捒
   hìnn-sak
   (丟棄)
  • 放捒
   pàng-sak
   (遺棄)

部首筆畫

手部 - 部首外7畫 - 共10畫

異用字