• luah

釋義

 1. 動詞 以手由上至下輕輕撫摩。

  第1項釋義的用例:

  • 提鹽來共雞仔捋捋咧。
   The̍h iâm lâi kā ke-á luah-luah--leh.
   (拿鹽來把雞抹一抹。)

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外7畫 - 共10畫